Garantievoorwaarden


Dekking en gebied

Deze garantievoorwaarden gelden voor producten van Maxeda DIY B.V. onder de merken Baseline, Central Park, Sencys, Perfection, Decomode, AquaVive, Aquazuro en alle andere “huismerken” van Maxeda DIY B.V. die verkocht worden in België, Nederland en Luxemburg vanaf 01-01-2011 (hierna te noemen de “eigen merk producten” of “product”) en waarvoor expliciet op het product garantie is verleend.

 

Garantietermijn

Maxeda DIY B.V. garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd, en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).

De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Op (de verpakking van) het door u aangeschafte product treft u de geldende garantietermijn aan.

 

Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water (damp, vloeistof, ijs), verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door Maxeda DIY B.V. gegeven instructies) of misbruik; (d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu’s (1 jaar garantie) en batterijen.

 

Inroepen van de garantie

Indien u een beroep wilt doen op deze garantie dan dient u de consumenten service desk van de Maxeda DIY dochteronderneming waar u het product gekocht heeft in kennis te stellen van het gebrek binnen een redelijk termijn nadat het gebrek is ontdekt doch in elk geval voor afloop van de garantietermijn. De adresgegevens van de verschillende consumenten service desks waar u uw garantieclaim kan indienen treft u aan op de website: www.maxeda.com. Ook kunt u zich tot uw lokale winkel wenden.

Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het gebrekkige onderdeel) en de originele aankoop-kassabon overlegd te worden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Maxeda DIY B.V. is beperkt tot de kosten van reparatie en/of vervanging van het product onder garantie. Bij een vervanging van het product zal de garantiedatum starten bij de aankoop van het originele product.

In elk geval, en voorzover wettelijk toegestaan in het land van aanschaf van het product, is Maxeda DIY B.V. niet aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, indirecte schade of andere bijzondere vormen van schade.

Deze garantie laat in elk geval uw wettelijke rechten als consument onverlet en is uitsluitend geldig en juridisch afdwingbaar in het land waar het product is aangeschaft.